Kokemuksia maahanmuuttajien toiminnallisesta lukutaitokoulutuksesta

Suomen Kansanopistoyhdistyksen tuoreessa julkaisussa Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus – Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina tarkastellaan eri näkökulmista kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon, kansanopistojen ja opintokeskusten, kokemuksia yhdessä toteutetusta toiminnallisesta lukutaitokoulutuksesta.

Lataa julkaisu Opintokeskukset ry:n sivuilta: Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus. Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina, Tiina Valkendorff ja Heidi Luukkainen (toim.) 2019

Julkaisu on osa Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut (KOTOS) -hanketta, jonka tavoitteena oli rakentaa toiminnallisen lukutaitokoulutuksen malli ja kokeilla sen toimivuutta pilottikoulutuksissa.

Yhteisöllinen taidekasvatus osana lukutaito-opetusta

Kansalaisfoorumi toi KOTOS-hankkeessa yhteisöllisen taidekasvatuksen osaksi toiminnallista lukutaito-opetusta. Opiskelijat opiskelivat suomen kieltä muun muassa kuvataiteen ja sosiaalisen sirkuksen keinoin. Taidetoiminnan avulla pyrittiin kielen oppimisen lisäksi vahvistamaan opiskelijoiden voimavaroja sekä yhteisöön kiinnittymisen ja kuulluksi tulemisen kokemusta.

Lue lisää: KOTOS-hanke sekä blogikirjoitus Kotia kohti